Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI "DARMOWA DOSTAWA"

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin promocji „Darmowa Dostawa” określa prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, o której mowa w Regulaminie sprzedaży www.fiore.pl zwanej dalej Regulaminem sprzedaży, w okresie objętym promocją „Darmowa Dostawa”.

2. Organizatorem promocji „Darmowa Dostawa”, zwanej dalej „Promocją”, jest FIORE Gernand, Biernacki i Tomas Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopernika 53A, 90-553 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000069694, NIP: 727-23-59-026, REGON: 471994197, zwana w dalszej części „Organizatorem”.

3. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie Klient w rozumieniu Regulaminów sprzedaży, tj. podmiot kupujący od Organizatora Produkt spośród Katalogu Produktów.

§ 2. Warunki Promocji

1. Promocja obowiązuje w dniu 14 lutego 2017 r. do godziny 23:59 i obejmuje wszystkie Produkty dostępne w Katalogu Produktów.

2. Klient, który w czasie trwania Promocji złoży zamówienie na Produkt lub Produkty w Serwisie Organizatora, działającym pod adresem www.fiore.pl i otrzyma ten Produkt lub Produkty na koszt Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej z Organizatorem.

3. Promocja dotyczy zamówień złożonych w Serwisie Organizatora z dowolną formą płatności i obejmuje wyłącznie pokrycie przez Organizatora kosztów dostawy Produktów do Klienta.

4. W okresie trwania Promocji Klient uprawniony jest do złożenia dowolnej liczby zamówień.

5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu lub Produktów do Organizatora.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora dotyczącymi kosztów dostawy Produktów.

§ 3. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji Klient może zgłaszać do Organizatora w formie elektronicznej na adres: contact@fiore.pl

2. W treści reklamacji należy wskazać imię, nazwisko, firmę (w przypadku przedsiębiorców), numer NIP (w przypadku przedsiębiorców), adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis przyczyny składania reklamacji.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.fiore.pl.

2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży.

3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), przy czym zmiany te nie będą wiążące dla Klientów którzy złożyli zamówienie spełniające warunki Promocji przed dokonaniem zmiany postanowień Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2017 r.


Compare